Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

κ.Γιώργο Παπανδρέου, μήπως είσαστε ΨΕΥΤΗΣ;;

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Θέλουμε ένα κράτος το οποίο θέτει την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού, ως θεμέλιο λίθο της πολιτικής του.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει συστηματικά μια διπλή πολιτική: Πρώτον, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα που διασφαλίζονται με την ελληνική και διεθνή νομοθεσία και τις ανθρωπιστικές αξίες που χαρακτηρίζουν ένα σοσιαλιστικό κόμμα, και, δεύτερον, διαφύλαξη των συνόρων και αποτροπή παράνομης εισόδου μεταναστών διασφάλιση της δημόσιας τάξης με την καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων τόσο από μετανάστες όσο και από οποιονδήποτε επωφελείται από το καθεστώς παρανομίας των μεταναστών.
Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στην συμβολή των μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας μας. Διακηρύσσει ξεκάθαρα την σταθερή καιαδιαπραγμάτευτη θέλησή του να παρέμβει στα θέματα που αφορούν στους μετανάστες στους εξής κεντρικούς άξονες:
Ενεργές πολιτικές κοινωνικής και οικονομικής ένταξης:
- Εξορθολογισμός της διαδικασίας χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας γιαόλα τα παιδιά μεταναστών, οι οποίοι διαβιούν έναν ελάχιστο αριθμό ετών στη χώρα μας, και τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα. Καθώς, και, μετά τη συμπλήρωση τριετίας στην ελληνική εκπαίδευση, για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που είναι μαθητές στη χώρα μας.
- Διευκόλυνση χορήγησης του καθεστώτος του «επί μακρόν διαμένοντος» και ενθάρρυνση οικογενειακής επανένωσης με χαλάρωση των υφιστάμενων περιορισμών.
- Υιοθέτηση πάγιων διαδικασιών επαναφοράς στη νομιμότητα των μεταναστών που εκπίπτουν από το καθεστώς νομιμότητας για τυπικούς λόγους. Υιοθέτηση ενός πλαισίου που θα διευκολύνει τη διατήρηση του καθεστώτος νόμιμης παραμονής.
- Σχεδιασμός πολιτικών που σκοπεύουν στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Σύσταση σε κάθε Δήμο συμβουλευτικού οργάνου με τη συμμετοχή μεταναστών ή μεταναστευτικών οργανώσεων.
- Πρόσβαση στην υγεία, στις προνοιακές δομές στήριξης που έχουν αναπτυχθεί σε όλους τους δήμους, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στις συμβουλευτικές δομές κλπ. για την οικογένεια κάθε μετανάστη.
- Σχεδιασμός εκπαιδευτικών μέτρων που θα διασφαλίζουν την ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα και μέσα από αυτό την ένταξη στην κοινωνία.
- Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μέσα από δομές που να επιτρέπουν την παράλληλη εργασία του μετανάστη σε χώρους που οφείλει να εξασφαλίσει ητοπική αυτοδιοίκηση.
- Συμμετοχή των μεταναστών στην παραγωγική διαδικασία της χώρας κάτω από τους ίδιους όρους με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και διευκόλυνση τηςκοινωνικής ένταξης τους μέσω της πολιτικής ενεργοποίησης και συμμετοχής.
- Αποφυγή κάθε είδους γκέτο, παροχή κινήτρων για τη διασπορά των μεταναστών στην πόλη με βάση οικιστική στρατηγική, συνολική αναβάθμιση τουκέντρου της πόλης με πρωτοβουλία του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασία δημόσιων αρχών με τις κοινωνικές και εθελοντικές οργανώσεις, την εκκλησία και την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την προσωρινή και μόνιμη στέγαση των μεταναστών με βραχυχρόνια και μακροχρόνια στεγαστικά προγράμματα μέσα στον αστικό ιστό.
Πολιτική για το Άσυλο
- Πλήρης και εμπρόθεσμη εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με όλες τις Κοινοτικές Οδηγίες, εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και του ελληνικού δικονομικού δικαίου και απλοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης στην αίτηση πολιτικού ασύλου.
- Εξασφάλιση βασικών εγγυήσεων για το σύνολο της διαδικασίας.
- Αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής των αιτούντων άσυλο στα κέντρα υποδοχής,δημιουργία ειδικών χώρων για παιδιά και γυναίκες, κοινωνική υποστήριξητων ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων.
- Παροχή ασύλου στα αποδεδειγμένα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης μορφής ηθικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας.
- Πολιτική πρωτοβουλία και ενεργό ρόλο της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά
Όργανα στην κατεύθυνση της αναθεώρησης του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ, προκειμένου να επιτευχθεί η ισότιμη ανάληψη ευθύνης από όλα τα κράτη - μέλη της Ευρώπης.
Πολιτικές για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης
Ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και αποτελεσματική διεκδίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περαιτέρω πόρους και στήριξη για την προστασία των κοινών μας συνόρων. Εφαρμογή διεθνών και διμερών συμφωνιών – και ειδικότερα του πρωτόκολλου επανεισδοχής που υπογράψαμε και εφαρμόστηκε παλαιότερα με την Τουρκία.
Οι παράνομα εισερχόμενοι και διαμένοντες αλλοδαποί στην Ελλάδα, που δεν έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα, θα πρέπει να απομακρύνονται από τη χώρα, χωρίς αυτό να ακυρώνει το δικαίωμα όλων όσοι το επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Πρέπει να εξετασθούν οι συνθήκες προσωρινής διαμονής, σε συγκεκριμένους τόπους ή κέντρα φιλοξενίας, με την επιβολή περιοριστικών όρων, αλλά αναμφισβήτητα και την παράλληλη αναγνώριση προσδιορισμένων δικαιωμάτων που θα τους εξασφαλίζουν, ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί σχετικά με την μεταχείριση ιδίως των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Συγκεκριμένα:
- Οριστική διακοπή λειτουργίας ακατάλληλων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται ως χώροι κράτησης, δημιουργία νέων κέντρων που να πληρούν τιςδιεθνείς προδιαγραφές.
- Επαναξιολόγηση του ορίου διοικητικής κράτησης των υπό απέλαση αλλοδαπών που θα πρέπει να περιοριστεί στον απολύτως αναγκαίο.
- Άμεση κατάργηση του μέτρου της διοικητικής κράτησης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και αντικατάστασή του με το μέτρο της φιλοξενίας. Άμεσηκατάργηση του μέτρου της έκδοσης της διαταγής διοικητικής απέλασης στους ανηλίκους.
- Πρόβλεψη ειδικών προϋποθέσεων για χορήγηση προσωρινού εγγράφου νόμιμης παραμονής, ετήσιας διάρκειας, σε αλλοδαπούς που δεν είναι εφικτή ηαπέλασή τους.
- Αποτελεσματική καταπολέμηση των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης ανθρώπων καθώς και των συνδεόμενων με την παράνομη μετανάστευση κυκλωμάτων εκμετάλλευσης και οργανωμένου και κοινού εγκλήματος.
- Διεθνής συνεργασία - Αντιμετώπιση των παραγόντων που ωθούν σε μετανάστευση στις ίδιες τις χώρες προέλευσης.
ΠΟΝΤΙΟΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ εκπόνησαν και άρχισαν να εφαρμόζουν ένα σημαντικό έργο για το πολύπαθο αυτό κομμάτι του ελληνισμού το οποίο όμως διεκόπη βίαια από τη Νέα Δημοκρατία.
Έχοντας ανοίξει ένα ευρύ πεδίο διαλόγου με τους ομογενείς μας γνωρίζουμε τα προβλήματά τους και δεσμευόμαστε να εργαστούμε στις εξής κατευθύνσεις:
- Απλούστευση και εξορθολογισμό των διαδικασιών απονομής της ελληνικής ιθαγένειας.
- Θέσπιση ρύθμισης για αποφυγή απελάσεων ομογενών που έχουν αιτηθεί την ελληνική ιθαγένεια.
- Επανεργοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης.
- Εξέταση των ευαίσθητων πτυχών του ασφαλιστικού τους προβλήματος.
- Εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου