Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

HABÉREVE NA POMÁTSKO - 11 MÁIOS 2010

Silaiitírio she právi búgûn ad pláden páme, faf platie no na xanthi i rüka vrit ergátese da so zberót itám za da dadót annók jevába hükümétemu se za kaknása íshte da stóri. Kákna víkot zhíne so faf páme, kaknása právi hüümétes na pray parátiko yálïs zhâmne so na hükümétsko rábato allá vritsäm, atkák vrítsi she trâbava da pláshtame po mlógo fóro i kólkoso so pamínot denése, po mlózi she astánavot pres rábato

Nay parátikane kanúna za da zôme badín aylîka, poy da prekára faf vuli no hükümétes, víka müdúren ad ergatikó kéntro faf xánthi. Sas inók kanúna za da zôme badín aylïka za 35 godíní rábato she trâbava da rábati sas púla 40 godínï. Za drúgïse tri godínï néma da so káchi níkotri aylîk allá i nay míckïne aylîkove she so sválet. Nay míchkîyen aylîk she ye 360 evro i she go dávot i zhâmne némot níkakvo asfália, agï na stánot na 65 godínï.

Na pirosvestikí no hóyh9o faf Panedñelnik, sas dáskalïyene na annó, zhîne dechiá so ikinjí sinîf faf beshinjí no dhmotikó faf xánthi za da so nauchöt kak rábati pirosvestikí no, kakná právi, allá i kakkná trâbava i dechiána da právet akú so bannós zapáli ógan faf mechítehne, faf kóshtono íli nâyde drúgie. Izí go pray pirosvestikñi so óti za mífko she ye lâto i vrítsi znóme ta lâtse so yátse koláy zapáleva adín ógan allá so belâ zagásha i vrit dechiána trábava da znót kakná da právet akú so pannós náydos kadéna íma ógne.

Zhóno érgo zavót anná meselâ prez íme, igráho faf Panedélnik faf simotikó no amfitéatro dechiá ad üchünjûno lílio i ad véchertskóno gimnásio. Mózha ináy érga da so ye písavala 1958 allá dúmi za rábati, mlógo ad zhîne stánavot i na náshasek zemána.

Faf xanthi besho búgün Sofia Kalantídou, mebús sas KKE i na pláden dúmesho vritsâm gazétajiyemne za kakná sa právi hükümétes i za kakná sa châka atsána ergátese. Kak na víka Sofía Kalantísdoy, uméme da izlézeme ad krísi so i pres drúga póte i ne le prews zhókse kázava hükümétes. Na sónate sofía kalantídou káza óti vrítsi zhíne so faf KKE, abihódes ad rábato an rábato za da kázhot vritsâm ergátem ne óti fas 15 faf drúganek mésetsa she íma faf tsâlo Elláda apèrgié.
SEBAIDÍN KARAXÓTZA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου