Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

HABÉREVE NA POMÁTSKO

Ad 500 milyón eyró na góre epitagés pres parî íma faf tsâlo Elláda za 4 uvótre i kákna víkot ad epimelitírio no, ne óti na íshtot da gi paltôt zhíne gi so dáli allá ñoti némot parî da gi platôt. Áyni saatá, ad ipoyrgío ikonomikón izléze kanún za da mózhod vrítsi zhíne ímot bórche faf eforíe no, da go platôt za 48 mésetsî uvótre i ne za 15 mésetî, kákta bésho da isâ allá ye kanúnon yátse vazbórkan i níta zhíne ránbatöt faf eforíe no, nítza zhíne ímot bórche ne, naznót kakná trâbava da stóret.

Néma ad 30 mesetsáse natsîy da písavot daktórie no lâkove zhâmne stárem so faf KAPI no i da so faf íkono. Zattó 6000 kishí skóra stári she trâbava astâna da zatváret rantevoú na íkono i da hódet itám da si písavot läkové ne i da so pachûdi badín óti so po mlózine stári písavot na KAPI no tek da umôt da si písavot po sas kolñaylîka lekové ne.

Íma birkách déne atkák vléza nof müdûr faf astanô no na Xánthi, zavót go Athanásios Babalídis. Nóvïyen müdûr, za kakná na stánava faf Droseró, kadñena insánon she trâbava da hódet dur na Ávdira za mi písha adín daktór lekovéne, víka óti íshte dva tri déne za da so nauchí kak ye rábatana na i azám she móchi da stóri nâko za na tràbava inéy insán da hódet inîy duléche za annók lâka. Za krísi so víka óti she móchi na stóri astanô no da hárchi po mífko parî allá i da ye ne níkana noksán ad bólne ne.

Dur da Athíno víko she fröt insánon allá i azîne ad belidió no faf Ávdira allá néma da astávet dimarxío no za nóvo no belidió da ye faf Geniséa óti kákna víkot, ne ye právo da ye ne faf Ávdira.

Zafátot za mífko déne nóvï prográmmata ad TEMPME i sas inéy umôt zhîne dükânove ímot bórche na eforíe no, na íko no íli na téve no, i na mála, da zômot dfánio da 100000 evró za si paltôt bórchene. Dánio no she ye za 5 godínï, na birinjí no dve godínï she pláshtot yálnïs faíze I za drúgï ne tri godínï she pláshtot I zhîne parî so zôli. Faf izí prógramma umôt da vlézot yálNís zhíne dükenjíye so na zímali dánio sas dve te napréshne prógramma íli i da so zímali, da ye ne búlo ad 100000 evró na góre. Mlóze dûkenjíye gi ye allá strah óti bángï ne néma da mi go datót inazí dánio sas 5% faíza kákna víkot ad TEMPME no allá she mi go dató sas 7% íli sas 8% faóza.

Mózha da astánaho yálnïs trimína kishí da rábatöt faf Grupál óti gi druzâhte vrítsà atfírixo allá si ye na kinígïne bellní ta si eteríe na rábati kákta i naprésh i zattó vrítsi zhíne astánaho pres rábato, na znot kakná da stóret za da si náydor hakñane i ímot golâmop parápono i na Sokráti Xinidi óti mu éshte skóra 5 ay naprésh kázaho kakná stánava faf Grupál allá mi ye da isâ éshte ne pamágal na níkana, níta za da si astánot itám níta za da gi kladé faf drúgo rábato.

Paradí annók póte faf Basáikavo, insánon so razdelíxo na dve, anná na straná víka óti ye belidiána zôla ad tógavo mâsto za da stóri póte I drúgom kóshtem pri toga I drugána straná víka óti so búli at kráyete vrítsi razî za da stáne inazí pot. Kráyene she go nahóde hükümáton I she kasha kotrí íma I kotrí néma háka.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου