Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

HABÉREVE NA POMÁTSKO

Katá palâni so stánalí pezodrómia no faf Rémvi óti ad belidió no na tsístet trevóno i faf inot yódro trâvo mózha isà lâtse da íma i zmíye allá mózha i da so fáti ógan agî isóhne ináy trevá. Faf áyni mâsto, akshálmïyuin néma ni lámbï i sas zóra umé badín da varví itám agî so smratchí. Faf inéy pezodrómia allá i pa pótevene igrót hérgün míchkï dechiá óti néma annó ápayrï mâsto nagadéno za tah i mózha kájna igrót, da gi udríye badím tumafíl.

Daktórie ad Erithró Stavró bého búgün faf Xánthi za da právet pres parï mayené insánane za xolisteríni, za shikér hastalîka i za píesi allá i za da kázhot vritsâm óti inéy mayené trâbava da gi právime vrítsi chôsto. Pres daktórieto paminóxo mlógi insán ad xánthi i ad drúgï mestá.

Dur na Ávdira trâbava da hódet insánon ad Droseró óti ad astanöno na astávet zhîyen daktór ye faf Droseró da mi písava lekovéne allá na ráchet níta faf astanôno da mi gi písavot. Zhíne sedôt faf Droseró, právet parápono na belidió no allá dímarxozon faf Xánthi víka óti ad astanôno no na astávet daktórane da mi písava lekáne i ne ad belidió no. Káksa znóme da isâ, astanâna she nagáda faf Droseró annó iatrío allá níkotri na kázava kakná she právet inélkus insám durgî da so nagadí.

Zafátiho sas Neoellhnikí Glósa faf Jümágun zhîne talebé se üchünjû sïnîf faf líkio no da dávot intiháma za da vlézon ta nâko panepistímio. Po mlógï ne talebé písaho yáyse húbe i xazïrladísavot so za drúganek dérse. Faf sóboto she písavot na áyni dérse véchertskîne ne líkia i dechiána she trâbava da so faf sïnîfane nay gech da altî.

Da búgûn vrítsi znáhme óti dhmarxío no za dímo Dimókritoy ta ye faf Ávdira allá búgún go premeního i dimarxío no she ye faf Geniséa, kákta zátïn istäho i insánon. Drúgï ne belidié si so kákta gi znáhme at kráyete.

Ne ye salám kakná sa víkot mlózi óti she so zatváre zhîyen mechít so uchôt za jïndirmî faf Xánthi. Zatïn faf inok mechite ishtot mlozi da vlezot oti le davorshotli go, znot ta imot i rñabato. Saata faf inok mechite so uchot 340 kishi i ima ad 45 daskalïye nagore.

50% she sfále periféria na zhîne parí ta dáva na Dimokrítio paneistímio. Annó godíno naprésh, isáy periféria iskára 50 milyón evró za Dimokrítio za da ygradí i drúgî binî allá búsena gi sfále na 20 milyón evró i níkotri na znó kakná she so nagáda san inéy parî i kakná néma da stánava.

Mózha krísi so da no nagáda da spréme mlógo ad zhíne rábatï naprésh právime allá zhíne ímot miíchkï várkove trâbava da gi na astávet ne preglâvani óti mózha da ímot nâko ne adbáveno i da stáne nâko parátiko. Zattó zhîyen zno i umé da si preglé samîy várkono da go stóri durgî si ye éshte ráno pak zhînen na zno, hube ye da parûka bannnóga mástara.

Na mlógo mestá faf Xánthi íma hérgün sergíe pres ádie da predávot yéftinï allá i po mlóishkeret no texlikelí i ne húbaï rábatï allá gi insános kupóvot óti faf isók zamána sâkotri glôda da náyde nâko po yéftino. Iney sergíe allá právet golâma zaráre i dükeníyemne óti predávot kakná na i tíye, zattó trâbava da so admáxnot vrítsi zhíne predávot pres ádie, hem za da na právet zaráre dükenjíyemne hem za da na predávot zhînme rábatï mózha da no stóret parátiko.

Da sabáre vrit kóshtene zhîne so ugradénï pri denízene pres ádie zafáta hïkümétes i mlógo inakvîne kóshte íma i pa náshasek deníze. Allá za inéy kóshte íma golâma kabaháte i hükümétes óti za da iskára parî, nagáda zhâhne ímot kóshte pres ádie da paltôt birkách evró i azám gi na bára.

Ad annó no stráno so sfále aylîkos i gündelíkos i ad drúgono stráno anní náydaho faf isók zamána meydáne da káchek síchkono kakná na kupóvame, da ye benzín, da ye kas, da ye yédivï rábatï. Zattó KÉPKA no íshte ad hükümétese da íma isnsána ad abihódet pa vrit dükâmie so i zhîyen káchi fiátovene za da íma po golâma kâre, da go kázavot kotrí ye, da mu kláva golâmo, jezó alla i da ye zíma inoy jezó, ne le da ye kláva i zhîme dükânove so na fchûvot i káchet pak fiátovene, da gi zatváre heptén.

Mózha hükümétes da víka ta néma níkotri ad zhâhne umôt da izlézot isâ na aylîka sas po mífko parî, da izgubôtn nâko i she si zômot aylïkane i akú rábatôt éshte birkách godínî, allá níkotri an zno kakná she stáne po na sétne i zattó po mlózine právet ad isâ kinígïne za da zômot aylîka. Áyni rábata stánava i faf astinomíe no, i itám mlógo jïndïrmî izlízot na aylîka óti na znot she mózhotli dve tri godínï sétno da go zömot.

Mlózi stári i samí insán châkot ad zhâhne rábatot faf voíthia sto spíti da mi stóret rábatïne faf kóshtono, da gi stkárot na annók daktóra íli da mi kúpek läkovéne. Za drúgïse godíni, voíthia sto spíti she ímot vrit belidié se i yálnïs faf Sélero néma da ímot óti hem kinígïne ne stórili kákna trábavasho, hem némot nagadéni póteve za zhâhne insána na mózhot da vasrvöt i abihódet sas árabo hem so ne stórili níta annó énstasi atkák mi kázaho ta tíye néma da ímot inakvóne prógrama. Faf sélero, 65 kishí stári astánavot pres níkakva yardïma óti belidiána íli na zno kakná trâbava da stóri íli na íste da go stóri.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου