Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

HABÉREVE NA POMÁTSKO – 12-05-2010

Kanúna za zímot po mífko kiró zhíne ímot dükânove za kiraladísavanie, nagáda hükümétes za da na pláshtot golâmo kiró dükenjíyene i da mózhot i tíye da sfalôt fiátovene na kaknána predávot. Allá áyni saatá, 100000 kishâ skóra ergáte she trâbava da atfíret za annó godíno uvótre dükenjíyese faf tsâlo Ellada za da mózhot da prekárot krísi so. 65000 dükânove so hazîr za zatvárenye óti na mózhot da si plattôt bórchene na bángï ne i ad kadé na zímot mála. i zhîne dükànove so na zatvóret she izgubôt ad krísi so skóra 31 miliár evró.

Póyme yevásh yevásh nah lâto i birinjí so polâm pek she fáta ad Chtfórkan faf tsâlo Ellada. na annî mestá derejâma she ye ad 33 na góre allá nan náshoso stráno néma da pamína 29 óti pa isey mestá mózha faf Chetfórtak ad pláden da íma i dójda. Ad Sóboto natsîy dajdót she ye po golâm fan anatolikh Makedonia i Thráki i derechâna she pánne birdén allá ad itúi natsîy trâbava da châkame péka atkák pódime nah lâto.

Ad kakná sa stánava faf sonunjü so mésetsi faf náshasek hüküméte, mlózi stánaho i nabího an drügï hüküméteve za da náydot annó rábato i po húbavok zhïvóta i zhïne so éste ne nabívali, chûdet so da go stóret óti kákna si víkot i tíye, itúy néma da vídet bâla déne. Po mlózine ad zhíne nabívot na drúgade so mládi i pâti insán óti níkotri at täh na vârava ta she dóidot i faf Elláda po húbavï déne.

Ma mózha da pánne níta iglá na zemôno ad taxí, tuymafíleve, matñorove i insána faf Irñoon pak trâbavasho inazí pot da ye zatfóren i da na abihóde paitám níkana atkák so isâ nagáda. Allá ye faf xánthi ne le irññon oti i pa drúgîne póteve na mózha badín da náyde prázno pezodrómio ad ustayátï tumafíleve i matórove.

Dádaho ártïk ádie ad hükümátane za da so atísti i da so zagradí zhóno háni íma na pazárene. Inazí xáni ye ad nay stárïne binî faf tsâlo Xánthi i ad tîye umé badín da so séti kak so zhïvâli napréshnete godínï insános paitúi. Allá ye ne le inazí xáni, íma pa náshïse mestá i drúgï inakvîne biní, astávenï i zapusténï óti níkotri na zbo chíyem so o kotrí trâbava da gi panagadí za da stánoyt kákta so búlï naprésh.

i dve réchkï za vremôso

Húbavo she ye útre fas tsâlo anatolikí Makedonía i Thráki vremôso i yálnïs ráno sabálïyin mózha da ye mífko óblacno. Derejâna she ye ad 16 da 26 i vetrón she ye dólnik i néma da ye ad 5 bofór nagóre.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου