Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

HABÉREVE NA POMÁTSKO

Ad Srâdo she zafátot da dávot ad ergatikí estía ishitírie za lâtashni gezmé i zhíne ímot stórebï kinígïne umöt da hódet ad sabálïyin da pláden na ergatikó no kéntro za da zômot ishityírie no. Sâkotri she trâbava da íma sas tóga taftótito no, zhókne teftére hódi na daktóra i ekatharistikó no ad eforía no. Faf drúgïse kasabî she ye pat sïró i she glôdot birinjí no hárfa ad íme no allá faf Xánti néma da go gklôdot i she umé sâkotri da zôme isitírieta na kogîna íshe, dur da drúgono Jümayó óti faf náshoso kasabó néma mlóze písane. Sas ishitírie no na anmnó, vrítsi shé zömot i annók kitápe sas vrit hotéleve ne za da adberrót kadé íshtot da ídot za annó haftó nay mlógo.

Apergíe faf tsâlo elláda she právet vrítsi faf chetfórtak za 24 sahát, i zhíne rábatet fah hükümétsko rábato allá i zhíne rábatet drúgade, zhíne rábatet faf belidiéne i faf nomarxiá no, zhíne rábatet faf hudútove ne, dáskalïye ne, kazétajiye ne, zhíne rábatet faf bángï ne i faf dukânove ne, i zhíne daktórie rábatet faf astané ne.

Dvash kerét ye za annók mésetsa uvótre zatvóreno belidiósko no kolimbitírio faf Xánth. Annósh to óti bésho pánnala derjâna faf vadóno i isâ óti náydaho nókakvo mikróvio faf vadóto uvótre. Ad belidió no víkot óti isazí stánava chôshto pa kolimvitíria na i ásïl faf zhîne mésetsï hódet mlózi insán. Mózha da ye has inîy kákna víkot allá za da so zatfáre isîy chôshto kolimvitírio no, trâbava nókana da na stánava kákna i kogîna trâbga da stánava.

Naznót kakná da právet faf Ávdira óti da birkách déne naprésh znáho ta tíye she ímot dimarxío no za nóvo no belidió allá so anuchího ta dimarxío no she ye faf Geniséa. Áyni saatá zafátiho da so chûvot ímeta ad pasóka i néa dimokratía za periferiárxis faf náshoso periféria. kákna kázavot zhîne eteríe pítot insána sas telifóna, kotróga ta métnot an drúganek intixáà za periferiárxi, zhíne so sas pasóka íshtot po mlózi ne, periferiárxis da ye Panagiótis Sgoyridid pak zhíne so sas néa dimokratía, íshtot za periferiárxi isâshnasek nomárxi faf Xánthi, Giórgo Pavlídi.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου